Du agerar som:

Information - växtnäring

08 september 2021

Information om växtnäring och gödsel från Nelson Garden

Vår högsta prioritet är att våra produkter ska vara säkra så att du kan känna dig trygg med att använda dem i din odling. Under det senaste året har vi fått många frågor efter misstankar om att olika sorters växtnäring och gödsel innehåller bekämpningsmedel som kan skada plantor. Vi har valt att analysera våra organiska gödsel- och växtnäringsprodukter för bekämpningsmedlen klopyralid och aminopyralid.

Skadorna som har rapporterats är framför allt förvridna blad och ett förkrympt växtsätt. Detta är karakteristiska symptom för ämnena klopyralid och aminopyralid som är två verksamma substanser i växtskyddsmedel. Det är främst tomatplantor som har drabbats. Vinass har pekats ut som en riskråvara men är med stor sannolikhet inte den enda.

Analyser har utförts på uppdrag av KRAV, Fritidsodlarnas Riksorganisation (FOR) och Haveselskabet och funnit spår av bekämpningsmedlet klopyralid i flytande, organisk växtnäring. Samtliga värden ligger under de gränsvärden som gäller för livsmedel och samtliga produkter på marknaden följer KRAV:s regelverk. KRAV har dock påbörjat en översyn av sitt regelverk och har samlat informationen på sin hemsida. Läs mer på KRAV.se.

Mineralisk växtnäring är inte baserad på restprodukter från livsmedels och fodertillverkning / jordbruksprodukter och riskerar inte att innehålla rester av bekämpningsmedel.

Vilka gränsvärden gäller?

Det finns inga gränsvärden för rester av bekämpningsmedel i just växtnäring, oavsett om den är godkänd för ekologisk odling eller inte. I mitten av februari skickade Mattilsynet ett brev till alla gödselmedelstillverkare i Norge med ett rekommenderat maxvärde för känsliga grödor  på 1 µg/kg klopyralid och aminopyralid i jord/odlingssubstrat eller i tillförd mängd av organisk gödsel.

Det finns tyvärr inga standardiserade metoder för att testa hur växter reagerar på låga halter av bekämpningsmedel.Studier visar att örtartade växter såsom tomater, bönor och chili kan vara särskilt känsliga. 

Att det finns rester av bekämpningsmedel i organisk växtnäring är oerhört bekymmersamt. Mycket tyder på att rester av klopyralid inte är ett nytt problem men med nya analysmetoder som kan detektera lägre halter är det numera möjligt att finna även små spår.

Vilka åtgärder har tagits? 

Återkallelse av Biobact

Som försiktighetsåtgärd har vi återkallat alla partier av flytande Biobact som finns kvar i handeln. Vi har i våra egna odlingstester inte sett att produkten skulle orsaka skador, men Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR) har i sina testodlingar sett att de behandlade testplantorna uppvisat skador. Biobact består av restprodukter från papperstillverkning (skogsbruk), vinass och kalk.

Läs mer om återtagandet av Biobact här.

Riskanalys

Vi gör riskanalyser av de råvaror och produkter som ingår i vårt sortiment. För ämnen där det finns reglerade gränsvärden(främst tungmetaller) görs standardmässiga analyser av oss eller av våra leverantörer. Test för klopyralid och aminopyralid ingår inte i de standardmässiga analyserna.

Kemiska analyser av produkter

Utifrån en riskbedömning har vi valt att analysera våra organiska gödsel- och växtnäringsprodukter förbekämpningsmedlen klopyralid och aminopyralid. 

Vi har analyserat följande produkter:

6774 Näringspinnar av organiskt ursprung 20 st.
6980 Trädgårdsgödsel
6951 Lökgödsel
6986 Grönsaksgödsel

Bekämpningsmedlen klopyralid och aminopyralid har inte detekterats i något av proverna.

Vi har analyserat proverna hos NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) samt utvalda prover hos Groen Agro Control i Nederländerna. NIBIO uppger att de har detektionsgränsen omkring 10 µg/kg för gödsel samt 3 µg/kg i jord. Groen Agro Control har en detektionsgräns på 100 µg/kg.
 

Utveckling av nya produkter

Vårt främsta mål är att det ska vara säkert och glädjefyllt att odla med våra produkter, oavsett om de är KRAV-märkta eller inte. Vi vill också bidra till ett cirkulärt samhälle och utnyttja restprodukter som annars riskerar att gå till spillo, men samtidigt vill vi naturligtvis inte riskera att skada några plantor. Så länge bekämpningsmedel med klopyralid används inom jordbruket har vi mycket svårt att garantera att en organisk produkt är helt fri från spår av dem. 

Det är ett problem att kunskapen kring hur rester av bekämpningsmedel från konventionell odling påverkar andra växter är så låg. Vi vill jobba tillsammans med odlare, forskare, myndigheter och resten av branschen för att ändra på det.