Du agerar som:

Nelson Garden due diligence-bedömning 2022

12 juni 2023

Syftet med due diligence-bedömningen

Nelson Garden åtar sig att främja och respektera mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor. Vi tar vårt sociala ansvar på allvar och är i färd med att implementera lagen om affärstransparens och arbete med grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor (Åpenhetsloven) i verksamheten. Arbetet med due diligence-bedömningar har påbörjats och detta är den första rapporten som har tagits fram utifrån kraven i den norska Åpenhetsloven.

Om Nelson Garden – Organisation, riktlinjer och rutiner

Styrelsen har det övergripande ansvaret för förvaltningen av Nelson Garden, vilket innefattar frågor relaterade till mänskliga rättigheter, barnarbete, tvångsarbete och anständiga arbetsvillkor. Ledningsgruppen tar beslut om mål och strategier för hållbarhetsarbetet samt vilka aktiviteter som är prioriterade för verksamhetsåret. Det löpande arbetet drivs av miljö- och kvalitetschef samt ledningsgruppen.

Vi följer bestämmelserna i Åpenhetsloven genom rutiner som inkluderas i vår kvalitetsledningssystem. Vårt ledningssystem är baserat på ISO 14001 och innehåller en beskrivning hur vi hanterar kvalitets- och hållbarhetsfrågor. En implementering av ISO 9001 är på gång och vi planerar för en revision under 2024.

Aktsomhetsvurderingen görs enligt amfori BSCIs principer. Vi har en egen rutin för hur vi prioriterar och säkrar att insatserna sker där de ger störst effekt och mening. Ansvarig för den rutinen är Head of Category and Marketing.

Kravställan

Vi ställer krav på våra leverantörer genom amfori BSCIs uppföradekod.

Denna kod beskriver de förväntningar och krav som vi har på våra leverantörer när det gäller arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, miljöskydd och affärsetik. Genom att kräva att leverantörerna följer denna kod vill vi säkerställa att vi endast samarbetar med ansvarsfulla och hållbara aktörer.

Alla leverantörer som levererar produkter till Nelson Garden är skyldiga att följa uppförandekoden samt se till att deras underleverantörer har kunskap om och följer de kraven. Nelson Garden stöttar leverantörerna med kunskap som ger dem större möjlighet att följa upp underleverantörer.

Nelson Garden har signerat amfori BSCIs uppförandekod vi förbinder oss därigenom att följa grundläggande mänskliga rättigheter i enlighet med FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, inklusive FN:s konvention om barnets rättigheter. Amfori BSCI fokuserar i första hand på definierade riskländer, vilket gör att även Nelson Garden har detta fokus. Uppföljning görs genom självutvärdering och tredjepartsrevisioner.

Vår påverkan – Negativa konsekvenser och väsentliga risker

Leverantörskedjan

Vårt sortiment består idag av över 3 000 st produkter från leverantörer i 24 länder. Vi köper även in en del råvaror för att använda i egen produktion.

Vi uppmanar alla våra leverantörer att ansluta sig till amfori BSCI. I ett första steg har vi fokuserat på de som klassas som riskländer enligt amfori BSCI Country Risk Classification. Av nya leverantörer kräver vi minst klassificering C.

Under 2022 fanns 30 leverantörer i riskländer. Vid årets slut var 5 av dessa anslutna till amfori BSCI.

Vid inköp av nya produkter bedömer vi om det finns behov av att göra särskilda riskbedömningar och/eller initiera nya uppföljningsåtgärder. Det gäller särskilt om vi tar in produkter från nya riskländer.

Åtgärder

Uppföljningsåtgärder

Om vi får indikationer på att en tillverkare eller dess underleverantörer inte uppfyller våra krav eller inte lever upp till förväntningarna i vår uppförandekod, är det vår skyldighet att agera. Detsamma gäller om vi bedömer att risken för överträdelser är hög.

För leverantörer anslutna till amfori BSCI är det den som är så kallad RSP holder (Responsible Party Holder) som ansvarar för uppföljning hos leverantörer. Om en allvarlig avvikelse uppäckts kallar Amfori till ett möte med övriga medlemmar som är kunder hos den aktuella leverantören. Detta ska ske inom 24 timmar från det att avvikelsen har upptäckts. Vem som är RSP-holder eller vilka andra som är kunder till leverantören är inte känt för övriga medlemmar.

En åtgärd kan innefatta att ta kontakt med tillverkaren för att få klarhet i situationen och för att begära dokumentation eller förklaringar. Vi kan också genomföra platsbesök eller inspektioner för att få en direkt bedömning av förhållandena och eventuella överträdelser. Utifrån resultaten av vår utredning och bedömning kommer vi att vidta lämpliga åtgärder.

Vi vill i första hand arbeta med leverantören för att förbättra villkoren. Vi anser att detta kommer att ge mer nytta för alla berörda parter än om vi omedelbart avslutar våra affärer med leverantören.

Om leverantören inte lyckas förbättra sig, behöver vi ta till andra åtgärder. Det kan innebära att avbryta eller omförhandla avtal med den aktuella tillverkaren eller underleverantörerna om de inte kan visa förbättring eller om överträdelserna är allvarliga och oacceptabla. Oacceptabla överträdelser är exempelvis barn- eller tvångsarbete.

Åtgärd kopplat till ej tillfredsställande bedömning enligt amfori BSCI

Under 2022 sökte vi en ny leverantör för trädgårdsredskap. En av de leverantör med säte i Indien. Leverantören hade reviderats genom amfori BSCI och hade där fått en rating D, vilket är lägre än C som är den lägsta rating vi vill se hos nya leverantörer.