Du agerar som:

Vårt ansvar

29 juni 2021

Återkoppla till naturen

Vi blir mer och mer digitalt uppkopplade samtidigt som vi känner oss alltmer frånkopplade. Många av oss spenderar merparten av vår tid inomhus och upplever naturen genom skärmen. När vi förlorar kopplingen till naturen förlorar vi också kontakten med oss själva.

Genom att knyta an till den naturliga världen kan vi förstå hur allt levande på jorden hänger ihop och hur beroende vi är av varandra. Precis som att blommor, plantor och grönsaker växer, gör vi det också. När vi människor lever i harmoni med naturen, lever vi oftast också mer hållbart, har en hälsosammare livsstil och bidrar positivt till världen omkring oss.

Oavsett utgångspunkt, om det är första gången, i slutet på en stressig vecka, eller för många skärmtimmar, så kan Nelson Garden hjälpa dig att återkoppla till naturen.

Reconnect-To-Nature-11-1920x1280.jpg

Vi tar ställning

Världen vi lever i står inför många utmaningar, så som ojämlikhet och minskad biologisk mångfald. Samtidigt hotar den globala uppvärmningen möjligheten till fortsatt mänskligt liv på planeten. På Nelson Garden är vi fast beslutna att bidra till en bättre värld och vara en del av lösningen. Vi har därför definierat fem fokusområden där vi kan göra störst nytta och där det finns möjligheter till förbättring. Våra fokusområden är:

Minskad klimatpåverkan – Vi strävar efter att följa Carbon Law och ska halvera våra koldioxidutsläpp varje årtionde från 2020 till 2050.

Cirkulära system och hållbara råvaror – Vi tar ansvar för produktens hela livscykel och sluter våra kretslopp.

Stärkt biologisk mångfald – Vi vill bidra till en stärkt biologisk mångfald, bland annat genom att främja fröer som gynnar en större mångfald och ett bevarat kulturarv.

En hållbar värdekedja – Vi ska erbjuda produkter som produceras under rättvisa arbetsförhållanden och används på ett ansvarsfullt sätt.

Friska samhällen och livsstilar – Vi ska bidra till ett inkluderande samhälle, personligt välbefinnande och ökad livskvalitet, genom att erbjuda möjligheter att odla.

leafs_double_new.svgMiljöcertifiering

Vårt miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001:2015 avseende försäljning och distribution av konsumentförpackade trädgårdsprodukter till butiker inom den nordiska marknaden.

Se certifikatet.

Hållbarhets-, miljö- och kvalitetspolicy

Nelson Garden ska tillhandahålla produkter och tjänster med rätt kvalitet och med så låg miljö- och klimatpåverkan som möjligt för att värna om och skydda miljön. Nelson Garden ska uppfylla tillämplig lagstiftning, interna och externa krav avseende miljö, klimat, kvalitet och socialt ansvarstagande.

​​​​​​​Minskad klimatpåverkan
Vi ska effektivisera vår energianvändning och använda förnybara energikällor.

Cirkulära system och hållbara råvaror
Vi ska följa den s.k. avfallshierarkin och i första hand förebygga att avfall uppstår.
Vi ska öka andelen återvunna material, öka återanvändning och återvinning av våra produkter samt sträva efter att fasa ut icke förnybara material.

Stärkt biologisk mångfald
Vi ska hjälpa våra konsumenter så att de bidrar till att bevara och stärka den biologiska mångfalden.

Hållbar värdekedja (från leverantör till konsument)
Våra produkter och tjänster ska produceras under anständiga
villkor och användas på ett ansvarsfullt sätt.

Friska samhällen och livsstilar
Vi ska stärka kunskapen om hur odling har en positiv inverkan på vår
hälsa, vårt samhälle och vår planet.

leafs_double_new.svgDen norska Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trädde i kraft den 1 juli 2022 och omfattar stora och medelstora företag som verkar på den norska marknaden. Lagen syftar till att öka företagens respekt för grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor i produktion och tillhandahållande av tjänster. Den säkerställer också allmänhetens tillgång till information om hur företag hanterar negativa effekter relaterade till mänskliga rättigheter och arbetsvillkor.

Läs vår due-diligencebedömning för 2022

leafs_double_new.svgVisselblåsartjänst

Här kan du rapportera om missförhållanden och andra allvarliga situationer som inträffat i organisationen som det enligt visselblåsarlagen finns ett allmänintresse av att de avhjälps eller avbryts.

I december 2021 trädde en ny lag i kraft – den så kallade visselblåsarlagen (SFS 2021:890). Lagen är en skärpning av tidigare lagstiftning på området. Syftet med lagen är att underlätta och uppmuntra till visselblåsning samt förstärka skyddet för visselblåsare.

Rapportera ett missförhållande