Du agerar som:

Återkallelse Biobact

08 september 2021

Vi återkallar återstående flaskor

Vi återkallar återstående flaskor av den flytande växtnäringen Biobact som finns kvar i handeln.  

Läs vårt pressmeddelande här 

Varför återkallas Biobact?

Bakgrunden till beslutet är den osäkerhet som råder kring rester av ogräsbekämpningsmedel som kan ha tagit sig in i växtnäringen via råvaran, så kallad vinass. Vinass är en biprodukt från jästtillverkning och vid tillverkningen av jäst används melass som är en biprodukt från sockerproduktion. Vid konventionell odling av sockerbetor används ogräsbekämpningsmedel.

Odlingen med våra produkter ska alltid vara säker och glädjefylld. Eftersom osäkerheten kring Biobact består tar vi vårt ansvar och återkallar de flaskor som fortfarande finns ute i handeln.

Biobact Näringspinnar berörs inte av återkallelsen.

Varför finns det bekämpningsmedelsrester i organisk växtnäring?
En näring som är godkänd för ekologisk odling är inte nödvändigtvis gjord av ekologiska råvaror. Den kan vara baserad på restprodukter från livsmedelsproduktion, som får sina råvaror från konventionellt jordbruk. Det innebär att spår av tillåtna bekämpningsmedel kan finnas med. Detta är ett problem – å ena sidan vill vi utnyttja restprodukter som annars riskerar att gå till spillo, men samtidigt vill vi naturligtvis inte riskera att skada några plantor.

Eftersom ekologiska jordbruk bygger på cirkulära system, där eventuella restprodukter återförs till kretsloppet redan på gården, finns det mycket begränsat med råvara från sådana jordbruk.

KRAV har inlett en översyn av sitt regelverk kring rester av bekämpningsmedel i odlingsprodukter som är godkända för ekologisk odling. Arbetet väntas pågå under resten av året och Nelson Garden deltar tillsammans med många andra aktörer.


Jag har flytande Biobact hemma sedan tidigare som jag inte vill använda, vad gör jag?
Kontakta oss gärna på konsument@nelsongarden.com så hjälper vi dig.

Är det farligt att äta något som har odlats med Biobact?
Nej. Värdena som uppmäts i flytande växtnäring ligger under de gränsvärden för livsmedel som finns fastställda av EU och anses därmed inte vara skadliga för djur eller människor.

Bakgrund

Under säsongen 2020 har flera odlare rapporterat missväxt och ihoprullade blad på plantor som har gödslats med växtnäring godkänd för ekologisk odling. Detta ledde till misstankar om att växtnäring kunde innehålla spår av bekämpningsmedel som kan ge skador på plantor.

KRAVNIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) och Jordbruksverket skriver mer om detta på sina respektive webbplatser. NIBIO konstaterar att rester av bekämpningsmedlen aminopyralid och klopyralid har hittats i växtnäring godkänd för ekologisk odling. En gemensam nämnare är att dessa produkter innehåller vinass.


Vad innehåller Biobact?
Biobact (art. nr 6800, 6803, 6810, 6815, 6820) är svenskproducerad och består främst av restprodukter från papperstillverkning (skogsbruk). Vid produktionen tillsätts även kalk samt vinass från svenska Jästbolaget. Vinass är en biprodukt från jästtillverkning och vid tillverkningen av jäst används melass som är en biprodukt från sockerproduktion. Andelen vinass är mindre än en femtedel i Biobact, vilket är lägre än i många andra flytande växtnäringar.


Vilka analyser har gjorts?

Kemiska analyser
I juni 2020 påbörjade vi en egen utredning och tog kontakt med våra leverantörer för att säkerställa och bekräfta innehållet i våra produkter. Vi har också tagit del av den utredning som genomförts på uppdrag av KRAV. Vi har även ett nära samarbete med NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi). De använder en nyligen utvecklad analysmetod som kan upptäcka mycket låga halter av bekämpningsmedel.

Vår leverantör analyserade batchprover av den vinass som ingår i Biobact och fann inga spår av bekämpningsmedel som överstiger något gränsvärde.

KIWA (certifieringsorgan för KRAV) fann inte några rester av bekämpningsmedel i sin analys. 

I augusti sände vi näring från två reklamerade flaskor av Biobact till NIBIO för analys och fann låga halter av bekämpningsmedel. I oktober sände vi stickprov på analys till NIBIO och fann ännu lägre halter av bekämpningsmedel. Samtliga analysresultat ligger långt under gränsvärden för livsmedel.

Analyser genom provodlingar
Vi har genomfört provodlingar där vi odlat upp likvärdiga tomatplantor som vi gödslat med antingen (1) Biobact som vi fått i retur och analyserat, (2) mineralnäring och (3) enbart vatten. På det viset har vi kunnat jämföra plantornas utveckling och sett om de fått de karakteristiska tillväxtskadorna.

Efter tre månader med regelbunden gödsling 2-3 gånger per vecka uppvisar provodlingarna inga skador i form av ett ihoprullat, förkrympt växtsätt som ofta uppkommer till följd av bekämpningsmedelsrester. Vi kan således inte se att de låga halter av bekämpningsmedel som uppmätts i de reklamerade flaskorna ger några synliga skador på plantorna i vår provodling.

Har du frågor?

Vår högsta prioritet är att våra produkter ska vara säkra så att du kan känna dig trygg med att använda dem i din odling. Om du har frågor om eller synpunkter på våra produkter är du alltid välkommen att kontakta oss på konsument@nelsongarden.com