Information angående växtnäring och gödsel från Nelson Garden

no ingress style catch

Under säsongen 2020 har flera odlare rapporterat missväxt och ihoprullade blad på plantor som har gödslats med växtnäring godkänd för ekologisk odling. Detta ledde till misstankar om att växtnäring kunde innehålla spår av bekämpningsmedel som kan ge skador på plantor.

KRAV, NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) och Jordbruksverket skriver mer om detta på sina respektive webbplatser. NIBIO konstaterar att rester av bekämpningsmedlen aminopyralid och klopyralid har hittats i växtnäring godkänd för ekologisk odling. En gemensam nämnare är att dessa produkter innehåller vinass. 

De nivåer av bekämpningsmedelsrester som finns ligger under de värden som är tillåtna i livsmedel och de produkter som finns på marknaden följer nuvarande regler. Det finns emellertid en osäkerhet om vid vilka nivåer dessa bekämpningsmedel kan orsaka skada på växter. Både KRAV och Jordbruksverket betonar att många faktorer kan ge upphov till de skador som har observerats främst på tomater, såsom jordtyp, temperaturväxlingar och vattentillgång. 

Ovanstående har lett till att vi fått frågor om den växtnäring vi säljer och framför allt om Biobact. Ett fåtal reklamationer har vi även fått från odlare vars plantor fått nämnda skador. Denna typ av skador kan komma från bekämpningsmedelsrester men även bero på andra orsaker.

Vad innehåller Biobact?
Biobact (art. nr 6800, 6803, 6810, 6815, 6820) är svenskproducerad och består främst av restprodukter från papperstillverkning (skogsbruk). Vid produktionen tillsätts även kalk samt vinass från svenska Jästbolaget. Vinass är en biprodukt från jästtillverkning och vid tillverkningen av jäst används melass som är en biprodukt från sockerproduktion. Andelen vinass är mindre än en femtedel i Biobact, vilket är lägre än i många andra flytande växtnäringar.

Kemiska analyser

I juni 2020 påbörjade vi en egen utredning och tog kontakt med våra leverantörer för att säkerställa och bekräfta innehållet i våra produkter. Vi har också tagit del av den utredning som genomförts på uppdrag av KRAV. Vi har även ett nära samarbete med NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi). De använder en nyligen utvecklad analysmetod som kan upptäcka mycket låga halter av bekämpningsmedel.

  • Vår leverantör analyserade batchprover av den vinass som ingår i Biobact och fann inga spår av bekämpningsmedel som överstiger något gränsvärde.
  • KIWA (certifieringsorgan för KRAV) fann inte några rester av bekämpningsmedel i sin analys. 
  • I augusti sände vi näring från två reklamerade flaskor av Biobact till NIBIO för analys och fann låga halter av bekämpningsmedel. I oktober sände vi stickprov på analys till NIBIO och fann ännu lägre halter av bekämpningsmedel. Samtliga analysresultat ligger långt under gränsvärden för livsmedel.


Analyser genom provodlingar
Vi har genomfört provodlingar där vi odlat upp likvärdiga tomatplantor som vi gödslat med antingen (1) Biobact som vi fått i retur och analyserat, (2) mineralnäring och (3) enbart vatten. På det viset har vi kunnat jämföra plantornas utveckling och sett om de fått de karakteristiska tillväxtskadorna.

Efter tre månader med regelbunden gödsling 2-3 gånger per vecka uppvisar provodlingarna inga skador i form av ett ihoprullat, förkrympt växtsätt som ofta uppkommer till följd av bekämpningsmedelsrester. Vi kan således inte se att de låga halter av bekämpningsmedel som uppmätts i de reklamerade flaskorna ger några synliga skador på plantorna i vår provodling.


Kan organisk växtnäring garanteras fri från rester av bekämpningsmedel?
Både EUs och KRAVs regelverk tillåter råvara från konventionell produktion i växtnäring godkänd för ekologisk odling. Eftersom ekologiska jordbruk bygger på cirkulära system, där eventuella restprodukter återförs på gården, finns det mycket begränsat med råvara som kommer från dessa jordbruk.

Rester av bekämpningsmedel i KRAV-godkända produkter är bekymmersamt även om det är nivåer som med mycket liten sannolikhet orsakar skada på plantorna. Så länge som bekämpningsmedel med aminopyralid och klopyralid används inom jordbruket, har vi mycket svårt att garantera att en organisk produkt är helt fri från spår av dessa. Nelson Garden håller med KRAV om att det är problematiskt att det konventionella lantbrukets bekämpningsmedel i senare led skapar missväxt i den ekologiska odlingen.


Vad händer nu?

Vi har inte dragit tillbaka befintliga flaskor eftersom varken tester i egen regi eller av NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) har gett oss belägg för att näringen skulle kunna skada plantor. Vi har en kontinuerlig dialog med myndigheter, certifieringsorgan, forskningsinstitut och leverantörer för att hålla oss informerade om och bidra till att den problematiken som har konstaterats under året utreds ytterligare. Vi är måna om att våra produkter är säkra att använda och att de regelverk och certifieringar vi lutar oss mot är tillförlitliga och ett verkligt hjälpmedel för både leverantörer och konsumenter.

Vi är väl medvetna om att förtroendet för växtnäring med vinass som råvara har skadats. Vi är också medvetna om att alla inte har möjlighet eller lust att tillverka sin egen växtnäring och det är viktigt att det finns produkter på marknaden som håller hög kvalitet och är trygga att använda.

Under vintern har vi arbetat med en receptändring av Biobact där vi ersätter vinassen med en annan organisk råvara som är godkänd för ekologisk odling. Efter att ha analyserat och utvärderat olika alternativ har vi ännu inte hittat en råvara som uppfyller de krav vi ställer. Tills vi hittar en alternativ råvara har vi valt att inte köpa in någon ny Biobact. 

Har du frågor? Vår högsta prioritet är att våra produkter ska vara säkra så att du kan känna dig trygg med att använda dem i din odling. Om du har frågor om eller synpunkter på våra produkter är du alltid välkommen att kontakta oss på konsument@nelsongarden.se

Senast uppdaterad 2021-02-22